Loading...
Thông tin du lịch
Bông súng trên đồng lũ và nét đẹp đậm hồn quê
Ruổi rong trên những chiếc xuồng, Nhổ từng cọng súng khơi nguồn mưu sinh. Những bông súng trắng quê mình, Thương người lam lũ mặc tình sinh sôi. (Trích Bông súng mùa nước nổi)