Loading...
Thông tin du lịch
Độc đáo Lễ Tết nhảy của người Dao Tiền
Dù cho dòng chảy văn hóa của các dân tộc có đa dạng và nhiều ngã rẽ thì những đồng bào dân tộc Dao Tiền trên địa bàn tỉnh vẫn luôn giữ cho mình những giá trị truyền thống riêng, những nghi thức, nghi lễ, những phong tục truyền thống đậm đà bản sắc. Một trong số những bản sắc tiêu biểu phải kể đến đó là Lễ Tết nhảy. Đây là lễ hội lớn nhất của các dòng họ dân tộc Dao, nó vừa là một nghi thức truyền thống, vừa là dịp hội tụ những giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng dân tộc Dao Tiền.